Met H.NU de jaren 2020 in

Na een ‘sabbatsjaar’ pakt H.NU de draad weer op om verder te gaan als denktank. Onze thematiek blijft ongewijzigd, te weten de maatschappelijke positie en organisatie van universiteit en wetenschap, primair gericht op de Nederlandse situatie maar met een open oog voor internationale verbanden. We leveren kritische analyses van de politiek, het beleid en de praktijk van wetenschap en universiteit. Deze analyses richten zich niet alleen op de problemen maar verkennen ook de mogelijkheden van alternatieven. Wat het activistische aspect van H.NU betreft: we blijven natuurlijk betrokken bij relevante acties, maar primair richten we ons nu op het leveren van bovengenoemde kritische analyses en alternatieven. H.NU 2.0 wil een denktank zijn die grondige, kritische stukken over universiteit en wetenschap schrijft en publiceert op haar website. Doel van onze stukken blijft een brede inhoudelijke bijdrage te leveren aan de politieke debatten en acties rondom universiteit en wetenschap.

In mei 2013 formuleerden we als een van onze hoofddoelen het heroveren van het discours over wetenschap en universiteit op het neoliberalisme: van economische en bureaucratische kwantiteit naar inhoudelijke kwaliteit. Ruim zes jaar later kunnen we constateren dat op dit punt een aantal veranderingen opgetreden is. Een treffend voorbeeld is het eerste nummer van het nieuwe relatiemagazine Onderzoek van NWO. De koppen van een aantal artikelen hierin zouden zo maar uit eerdere H.NU-publicaties afkomstig kunnen zijn. Nog explicieter komt dit naar voren in een recente publicatie van de centrale wetenschapsorganisaties: Ruimte voor ieders talent: Naar een nieuwe balans in erkennen en waarderen van wetenschappers [PDF]. Voor beide gevallen geldt: dit zijn mooie woorden, maar wil er daadwerkelijk iets veranderen in de concrete organisatie en procedures van het wetenschapsbeleid, dan is ook een substantiële wijziging van de nog steeds dominante cultuur nodig. Dat wil zeggen: een breuk met de hiërarchisering, bureaucratisering en commercialisering van de huidige universiteit en wetenschap. Daaraan wil H.NU blijven bijdragen.

Wat de vorm van onze bijdragen betreft denken we primair aan artikelen die minder academisch zijn dan de gewone tijdschriftartikelen (bv. in Krisis) maar meer diepgravend dan journalistieke stukken in kranten (bv. De Volkskrant, NRC, De Groene) of digitale media (bv. Science Guide). Daarbij betekent ‘meer diepgravend’ niet noodzakelijk ‘langer’. Qua aard van de bijdragen valt te denken aan de website van het Social Epistemology Review and Reply Collective. Hoewel H.NU zich primair richt op de Nederlandse situatie, zijn ook bijdragen in andere talen welkom. Daarnaast kunnen we relevante boekbesprekingen en aankondigingen (of ook verslagen) van conferenties over onze thematiek op de website opnemen.

Op grond van dit nieuwe beleid is ook de website aangepast. De nadruk ligt op de inhoudelijke stukken en niet op de nieuwssectie. Op zich bevatte de website al een aantal van dit soort stukken (zie Publicaties boven in het menu). We nodigen hierbij iedereen uit nieuwe bijdragen op te sturen naar contact[at]platform-hnu.nl. We hanteren een lichte vorm van modereren, waarbij gekeken wordt of een stuk past in de boven gegeven doelstellingen (dus geen formele peer review).

De H.NU-kerngroep, 17 december 2019:

René Boomkens, Universiteit van Amsterdam
René Gabriëls, Universiteit Maastricht
Willem Halffman, Radboud Universiteit Nijmegen
Hans Radder, Vrije Universiteit Amsterdam
Karen Vintges, Universiteit van Amsterdam
Pieter Wagenaar, Vrije Universiteit Amsterdam
Ties van de Werff, Universiteit Maastricht